Szállítási és fizetési feltételek

1. Preambulum. Az általános szerződési feltételek
 

1.1. Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közremőködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Az általános szerződési feltétel csak akkor válik a felek megállapodása, illetőleg a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Ha az általános szerződési feltétel és az ÁSZF alapján kötött szerződés más feltétele egymástól eltér, akkor az utóbbi válik a felek szerződésének részévé.

1.2. A jelen általános szerződési feltételek a Munkaügyi Fórum Korlátolt Felelősségű Társaság kereskedelmi (viszonteladói/végfelhasználói) szerződéseihez (a továbbiakban: ÁSZF) a Munkaügyi Fórum által forgalmazott termékek átadásának és átvételének, a termékek ellenértéke megfizetésének, illetőleg továbbértékesítésének (viszontforgalmazásának) szabályaira terjed ki.

1.3. A Munkaügyi Fórum minden megrendelést az alábbi ÁSZF alapján teljesít. Jelen általános szerződéses feltételek érvényesek a jövőben kötendő szerződésekre is, kivéve, ha a felek kifejezetten más feltételekben állapodnak meg. A jelen ÁSZF-től való eltérés kizárólag írásban érvényes és azt a feleknek kifejezetten el kell fogadniuk.

2. Az ÁSZF alkalmazási területe

2.1. Az általános szerződéses feltételek mindennemű tevékenységre érvényesek, amelyek a Munkaügyi Fórum által forgalmazott termékek megvételével, illetőleg viszonteladói értékesítésével (viszontforgalmazásával) függnek össze. Ide tartoznak azok az egyedi megállapodással (szerződéssel) nem szabályozott jogviszonyok, amelyek alapján a Munkaügyi Fórum az általa forgalmazott meghatározott terméke-ket a szerződéses partnereinek átadja, a szerződéses partnere a termékeket átveszi és megfizeti azok ellenértékét, illetőleg jogosulttá válik az átvett termékeknek a Magyar Köztársaság területén történő értékesítésére (viszontforgalmazására).

2.2. Ezen ÁSZF-t kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek a megrendelő/vevő (viszonteladó vagy végfelhasználó) és a szállító/eladó (forgalmazó) között jönnek létre és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint szállítási vagy adásvételi szerződésnek minősülnek. Az ettől való eltérés vagy az ÁSZF szabályainak módosítása csak kifejezett, mindkét fél által elfogadott írásbeli nyilatkozattal lehetséges.

2.3. Jelen ÁSZF-ben szállító/eladó (forgalmazó) alatt a Munkaügyi Fórum Kft-t kell érteni (a továbbiakban a szállító, illetőleg eladó megnevezése: szállító). Az ÁSZF szempontjából megrendelő/vevő a végfelhasználó/fogyasztó vagy a viszonteladó (a továbbiakban a megrendelő, illetőleg vevő megnevezése: megrendelő).

2.4. Bizonyos termékek esetében a végfelhasználó/fogyasztó magától a termék gyártójától/szolgáltatójától kapja a megvásárolt terméket/szolgáltatást. Ebben az esetben a termék gyártója/szolgáltatója küldi ki a számlát és a végfelhasználó/fogyasztó neki fizeti ki direktbe a megvásárolt termék/szolgáltatás díját.

2.5 A Munkaügyi Fórum által forgalmazott munkaügyi termékek/szolgáltatások továbbértékesítésére (viszontforgalmazására) jogosult viszonteladó kizárólag olyan, a forgalmazott termékek értékesítésére egyébként jogosult gazdasági társaság lehet, akinek a megrendelése alapján vagy akinek a részére a szállító (forgalmazó) a tevékenységet végzi azzal, hogy az értékesítésre (forgalmazásra) való jogosultság tényét a szállító (forgalmazó) felszólítására a megrendelő (viszonteladó) a cégkivonata (cégmásolata, cégbizonyítványa) bemutatásával köteles igazolni.

3. A kereskedelmi (viszonteladói/végfelhasználói) szerződés tárgya és időtartama

3.1. A szállító (forgalmazó) az ÁSZF alapján kötött kereskedelmi (viszonteladói/végfelhasználói) szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződésben meghatározott termék(ek)et a Szerződésben rögzített határidőig a megrendelőnek (vevőnek vagy viszonteladónak) átadja, a megrendelő (vevő vagy viszonteladó) pedig kötelezettséget vállal a termék(ek) átvételére és annak/azok ellenértékének megfizetésére, illetőleg a viszonteladó jogosulttá válik az átvett termék(ek) a Magyar Köztársaság területén történő értékesítésére (viszontforgalmazására) a Szerződésben meghatározottak szerint.

3.2. Az ÁSZF alapján kötött Szerződés a felek általi kölcsönös elfogadással (aláírással) jön létre, amely megállapodás tartalmazza a jelen ÁSZF-re történő hivatkozást, illetve az attól eltérő szabályokat is, amennyiben ilyenek kikötésre kerültek.
A kereskedelmi (viszonteladói/végfelhasználói) szerződés elfogadásának minősül a Munkaügyi Fórum által rendszeresített megrendelő cégszerű aláírással történő megküldése, illetőleg annak visszaigazolása, amennyiben az a fentiekben meghatározottakat tartalmazza.

3.3. A szállító (forgalmazó) az általa forgalmazott termékek végfelhasználói árairól mindenki számára elérhető árlistát bocsát ki, amely folyamatosan elérhető a honlapján, a http://infoplaza.munkaugyiforum.hu/ címen (a továbbiakban: Árlista).
Az Árlistában szereplő árak tartalmazzák a termékek szállító (forgalmazó) telephelyére történő érkeztetésének valamennyi költségét (szállítási díj, hatályos vám, kezelési költségek), de nem tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) értékét. Az Árlistában szereplő árak ellentétes megállapodás hiányában a szállító (forgalmazó) telephelyén történő átadás esetén érvényesek. Az Árlista a továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladó számára csak útmutatást jelent arra vonatkozóan, hogy a Munkaügyi Fórum milyen árakon értékesít a végfelhasználók felé és milyen árakból képezi viszonteladói árait. Az Árlista árai nem jelentenek kötelezettséget a továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladó számára saját végfelhasználóit érintő értékesítéseit illetően, attól mind fel- és mind lefelé eltérhet saját szerződéseiben.
A szállító (forgalmazó) fenntartja a jogot arra, hogy az Árlistát a továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladók előzetes értesítése vagy hozzájárulása, illetőleg indokolás nélkül egyoldalúan módosítsa, ezért a viszonteladónak a termék(ek) megrendelése előtt meg kell győződniük az Árlistában meghatározott vég-felhasználói árakról, amelyek irányadóak a felek elszámolása(i) során.
A szállító (forgalmazó) e-mail-ben megküldött hírlevélben értesíti a továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladókat az Árlista őket érintő módosulásáról, de nem vállal felelősséget a hírlevél el nem küldhetőségéből vagy fogadhatatlanságából, továbbá az elektronikus levelezésből eredő további károkért, figyelemmel a jelen alpontban meghatározottakra.

3.4. A szállító (forgalmazó) a továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladó számára az ÁSZF alapján kötött Szerződés (ide értve az ÁSZF 3.2. pontjában hivatkozott megrendelőt is) elválaszthatatlan részét képező mellékletben (a továbbiakban: Kondíciós lista) a Munkaügyi Fórum által forgalmazott termékcsoportonként százalékos értékben meghatározott mértékű viszonteladói kedvezményt biztosít, amelyek a mindenkori (megrendelés időpontjában érvényes) Árlistában szereplő árakból illetik meg a viszonteladót. Ennek megfelelően a viszonteladó a megrendelt termék(ek) ellenértékeként az Árlistában szereplő ár(ak) viszonteladói kedvezménnyel csökkentett értékét köteles a szállítónak (forgalmazónak) a Szerződésben meghatározottak szerint megfizetni.
A szállító (forgalmazó) a Kondíciós listában a továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladóval szemben forgalmi elvárást (adott időszakra vonatkozó minimális értékesítési mennyiséget) határozhat meg, amely elvárás nem teljesítéséhez a viszonteladói kedvezmény csökkentését és/vagy az ÁSZF alapján kötött Szerződés felmondását kötheti.
A jelen alpontban foglaltaktól eltérően, konkrétan meghatározott eset(ek)ben a szállító (forgalmazó) a Kondíciós Listában meghatározottaknál alacsonyabb végfelhasználói árat (akciós végfelhasználói ár) vagy magasabb értékű viszonteladói kedvezményt (akciós viszonteladói kedvezmény) biztosíthat, amely(ek)ről a szállító (forgalmazó) esetenként külön, írásban értesíti a továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladót. Az akciós végfelhasználói ár, illetve az akciós viszonteladói kedvezmény csak az írásban rögzített termék(ek) tekintetében, ugyanott meghatározott ideig érvényes, illetve illeti meg a viszonteladót.

3.5. A szállító (eladó) és a végfelhasználó közötti szerződés a felek között jelen ÁSZF-re is tekintettel határozott időre jön létre, amely határozott idő a végfelhasználó általi megrendeléssel kezdődik és a megrendelt termék(ek) ellenértékének megfizetéséig tart.

3.6. A szállító (forgalmazó) és a továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladó közötti Szerződés a felek között jelen ÁSZF-re is tekintettel határozatlan időre jön létre azzal, hogy a Szerződést az abban meghatározott körülmények valamelyikének bekövetkezése esetén azonnali hatállyal (rendkívüli felmondás), egyébként indokolás nélkül bármikor, 30 napos felmondási határidővel (rendes felmondás) felmondható.

4. A termék(ek) megrendelése, átadása és átvétele

4.1. A megrendelő (továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladó) kizárólag írásban adhatja le a megrendelését a Munkaügyi Fórum által forgalmazott és az Árlistában a megrendelés időpontjában szereplő termék(ek)re. Az írásbeli – kézbesítővel, postai úton ajánlott küldeményként, faxon vagy e-mail-ben – küldött megrendelés akkor fogadható el, ha tartalmazza legalább a következőket:
- a megrendelő (viszonteladó) pontos megnevezését és címét,
- a megrendelő (viszonteladó) részéről eljáró személy(ek) nevét és beosztását, valamint az elérhetőségét,
- a megrendelt termék(ek) megrendelő (viszonteladó) általi átvételére jogosult személy(ek) nevét és beosztását, valamint elérhetőségét (ha nem azonos a megrendelő (viszonteladó) részéről eljáró személlyel),
- a megrendelt termék(ek) pontos típusszámát és a megrendelt mennyiségét,
- a megrendeléssel összefüggő további lényeges körülményeket (például a megrendelés sürgős jellegét).

4.2. A megrendelés akkor tekinthető a szállító (forgalmazó) által elfogadottnak, ha azt a szállító (forgalmazó) írásban visszaigazolta. Az írásbeli – kézbesítővel, postai úton ajánlott küldeményként, faxon vagy e-mail-ben – küldött visszaigazolás akkor fogadható el, ha tartalmazza legalább a következőket:
- a megrendelt termék(ek) várható szállítási idejét, vagy az azonnali átvehetőség tényét, amennyiben a termék(ek) a visszaigazolást követően átvehető(ek) a szállító (forgalmazó) telephelyén,
- a megrendelt termék(ek) pontos ellenértékét.

4.3. A 4.1. és 4.2. alpontokban meghatározottak szerint megrendelt és visszaigazolt termék(ek) szállítóhoz (forgalmazóhoz) való megérkezéséről – amennyiben az(ok) nem vehető(ek) át a visszaigazolást követően a szállító (forgalmazó) telephelyén – a szállító (forgalmazó) írásban (kézbesítővel, postai úton ajánlott küldeményben, faxon vagy e-mail-ben) vagy szóban (személyesen vagy telefonon) értesíti a megrendelőt (viszonteladót), aki 8 napon belül köteles a megrendelt és visszaigazolt termék(ek) átvételére.
Az értesítésben meghatározott átadási időpontról tájékoztatás a Ptk. 382. § (1) bekezdése szerinti értesítésnek tekintendő.

4.4. A szállító (forgalmazó) nem vállal felelősséget akkor, ha a 4.2. alpontban meghatározott visszaigazolásban szereplő várható szállítási időtartam elteltével rajta kívül álló okból vagy vis maior következtében nem tudja a megrendelt termék(ek)et átadni. Ebben az esetben, amennyiben a szállító (forgalmazó) a várható szállítási idő elteltét követő 8 napon belül sem tudja a megrendelt termék(ek)et átadni, a megrendelő (viszonteladó) az adott termék(ek)re vonatkozó megrendeléstől minden további jogkövetkezmény nélkül elállhat.
A szállító (forgalmazó) csak az olyan körülményeket tekinti vis maior-nak, amelyekért nem felelős, rajta kívül álló okból állt elő, és elháríthatatlan okból következett be. Vis maiorra a felek csak akkor hivatkozhatnak, ha írásban (legalább faxon vagy e-mail-ben) haladéktalanul értesítik a másik felet a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról.

4.5. Amennyiben a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) a megrendelt termék(ek) megrendelését a 4.2. pontban meghatározott visszaigazolását követően mondja le (vonja vissza), vagy a 4.3. alpontban meghatározott határidőben a megrendelt és visszaigazolt termék(ek)et nem veszi át, úgy a megrendelő (viszonteladó) a megrendelt és visszaigazolt, de lemondott vagy át nem vett termék(ek) Árlistában szereplő ára 10 %-ának, azaz Tíz Százalékának megfelelő mértékű lemondási díj (a továbbiakban: Lemondási díj) megfizetésére köteles a szállító (forgalmazó) részére, függetlenül a felek egyéb tartozásaitól és követeléseitől.
A Lemondási díjat a szállító (forgalmazó) a következő számlán vagy külön számlán ezen a címen tünteti fel.
A Lemondási díj követeléséről szállító (forgalmazó) saját hatáskörében hozott döntése körében, indokolás nélkül lemondhat.

4.6. A felek megállapodása alapján a szállító (forgalmazó) köteles az átadásra kerülő termék(ek) csomagolására, valamint a termék(ek) átadására a Munkaügyi Fórum telephelyén. Az átadással egyidejűleg átadásra kerül(nek) a hatályos jogszabály(ok)ban meghatározott magyar nyelvű tájékozatató(k), jótállási jegy(ek) és további kötelező do-kumentumok. A szállító (forgalmazó) a jótállási jegy(ek)ben (garancia level(ek)ben) meghatározott időtartamra és tartalommal vállal jótállást (garanciát) az általa átadott termék(ek)re. Az átadásra kerülő termék(ek) csomagolásával és átadásával összefüggő költségek a szállítót (forgalmazót) terhelik.
A felek a jelen alpontban meghatározottaktól eltérő teljesítési (átadási) helyben állapodhatnak meg kizárólag írásban (legalább faxon vagy e-mail-ben), ebben az esetben a szállító (forgalmazó) jogosult a megrendelt és átadásra kerülő termék(ek) szállításáért külön díjat felszámítani.

4.7. A felek megállapodása alapján a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) köteles az átvételre kerülő termék(ek) minőségi és mennyiségi vizsgálatára azok átvételével egyidejűleg. A vizsgálat során a szállító (forgalmazó) és a megrendelő (viszonteladó) írásbeli megrendelésben megjelölt képviselőjének jelenlétében a felek az átadásra kerülő termék(ek) meglétét, illetőleg esetleges hiányosságait, sérüléseit írásban rögzítik (a hiányról vagy sérülésről felvett jegyzőkönyvet mindkét fél képviselője aláírja). Az átvételre kerülő termék(ek) átvételével és vizsgálatával összefüggő költségek a megrendelőt (viszonteladót) terhelik.
A minőségi kifogást a megrendelő (viszonteladó) köteles annak felismerését követően haladéktalanul írásban közölni a szállítóval (forgalmazóval), megjelölve egyben a minőségileg kifogásolt termék(ek)kel összefüggő szavatossági igényt.
A megrendelt és a fenti alpontoknak megfelelően átadott, illetve átvett termék(ek) tekintetében a szállító (forgalmazó) az átadást követően mennyiségi kifogást nem fogad el, minőségi kifogás esetén az adott termék(ek)re irányadó szavatossági szabályok az irányadók azzal, hogy szavatossági igény kizárólag az adott termék(ek)et tartalmazó számla, illetve garanciajegy – legalább másolati példányainak – bemutatásával érvényesíthető.
Azon termék(ek)re, amely(ek)hez a szállító (forgalmazó) külső szakszervizeket megjelölő jótállási jegyet biztosít, a szállítót (forgalmazót) közvetlen jótállási kötelezettség nem terheli, ezen termék(ek) tekintetében szavatossági igényével a megrendelőnek (viszonteladónak vagy végfelhasználónak) közvetlenül a jótállási jegyen megjelölt külső szakszervizhez kell fordulnia.

4.8. A 4.6. és 4.7. alpontokban meghatározottak szerint átadott, megvizsgált és átvett termék(ek) tekintetében a kárveszély a termék(ek) Munkaügyi Fórum telephelyén történő megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) általi birtokbavételével – a termék(ek) megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) képviselője általi kézhezvételétől vagy a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) járművére (szállítóeszközére) történő felrakodással – a megrendelőre (viszonteladóra vagy végfelhasználóra) száll át azzal, hogy a szállító (forgalmazó) a termék(ek) tulajdonjogát a Ptk. 368. §-a alapján a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladó a termék(ek)et nem idegenítheti el és semmilyen módon nem terhelheti meg.

4.9. A felek a jelen ÁSZF 4. pontjában meghatározott feltételektől kizárólag a Szerződésben rögzített módon, írásban térhetnek el (elsősorban a termék(ek) megrendelése és a megrendelés visszaigazolása során), minden ezzel kapcsolatos szóbeli (mellék)megállapodás semmis, arra egyik fél sem hivatkozhat.

4.10. A végfelhasználó a jelen ÁSZF 4.1. ponttól eltérően megrendelését szóban is leadhatja a Munkaügyi Fórum által forgalmazott és az Árlistában a megrendelés időpontjában szereplő termék(ek)re, illetőleg a szállító (forgalmazó) a megrendelést a 4.2. ponttól eltérően szóban is visszaigazolhatja. A végfelhasználó és szállító (forgalmazó) közötti jogviszonyra egyebekben az ÁSZF 4. pontjában foglaltak értelemszerűen alkalmazandóak.

5. A termék(ek) viszontértékesítésével összefüggő előírások

5.1. A továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladó (viszonteladó) a Munkaügyi Fórum által forgalmazott termékek értékesítése során köteles legalább az általános szakmai szokásoknak megfelelő, kulturált, szakmailag igényes körülményeket teremteni, illetőleg az értékesítést a Munkaügyi Fórum által képzett értékesítő személyzet igénybe véte-lével bonyolítani.
A szállító (forgalmazó) az értékesítés fenti elvárásoknak való megfelelése érdekében a viszonteladó részére a termék(ek) értékesítését segítő képzést biztosít, amely jelen ÁSZF alapján a viszonteladók részére díjmentes.
Az értékesítéssel összefüggő soron következő képzés időpontjáról a szállító (forgalmazó) megfelelő időben, írásban értesíti a viszonteladókat, akik az ÁSZF elfogadásával vállalják a képzés(ek)en való részvételt, illetőleg tudomásul veszik, hogy az ÁSZF alapján kötött Szerződés azonnali hatályú felmondására adhat okot, ha két egymást követő képzésen nem képviseltetik magukat.

5.2. A viszonteladónak kifejezetten vállalnia kell, hogy nem folytat olyan tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, amely a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerint ilyennek minősül (lásd különösen a törvény 3. §-át, illetve mellékletét), illetve olyan tevékenységet, amely a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseibe ütközik. A viszonteladónak ugyancsak vállalnia kell, hogy tevékenysége, illetve azzal összefüggésben folytatott cselekményei nem veszélyeztetik, illetve sértik a szállító (forgalmazó) jóhírnevét.
A szállító (forgalmazó) az ÁSZF alapján kötött Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja akkor, ha a viszonteladó magatartásával vagy tevékenységével összefüggésben a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a Gazdasági Versenyhivatal előtt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vagy ilyen magatartás miatt eljárás indul, saját mérlegelése alapján akár az eljárás eredményének bevárása nélkül.
A szállító (forgalmazó) ugyancsak felmondhatja az ÁSZF alapján kötött Szerződést, ha a jóhírnevét sértő vagy veszélyeztető Viszonteladói tevékenységről vagy cselekményről szerez tudomást.

5.3. A viszonteladó az értékesítésre átvett termék(ek)et kizárólag akkor idegenítheti el (értékesítheti), ha annak (azoknak) vételára maradéktalanul kifizetésre került a szállító (forgalmazó) felé, figyelemmel az ÁSZF 4.8. alpontjára is.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítése, a késedelem és nem fizetés jogkövetkezményei

6.1. A megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) által megrendelt termék(ek)nek az ÁSZF 4. pontjában meghatározott átadását, illetőleg átvételét követően a szállító (forgalmazó) a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki, amelyet haladéktalanul megküld vagy átad a megrendelőnek (viszonteladónak vagy végfel-használónak).
A számlával kapcsolatos kifogást megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) annak kézhezvételét követően 3 munkanapon belül tehet kizárólag írásban (kézbesítő-vel, postai úton ajánlott küldeményként, faxon vagy e-mail-ben). A kifogás nem irányulhat az ÁSZF alapján kötött Szerződés ÁSZF 4.7. alpontjában meghatározott mennyiségi és minőségi vizsgálat keretében felmerülő kérdéseire, illetőleg az ÁSZF 4.2. alpontjában meghatározottak szerint a megrendelővel (viszonteladóval) közölt ellenérték vitatására.
A számlán szereplő szövegezési pontatlanság, számítási hiba vagy más elírás a szállító (forgalmazó) egyoldalú – számlamellékletként kezelendő – írásbeli nyilatkozatával is módosítható.

6.2. A megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) köteles az általa kézhez kapott számlát az abban foglalt fizetési határidőn belül, de legfeljebb – ha a számlán a kézhezvételhez számítva ennél rövidebb határidő nem szerepel – 8 napon belül kiegyenlíteni az ott meghatározott fizetési módon (készpénzzel vagy átutalással).
A szállító (forgalmazó) saját hatáskörében hozott döntése alapján önállóan határozhatja meg, hogy a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) tekintetében a készpénzes vagy az átutalásos fizetési módot ír elő. Utóbbi fizetés engedélyezését meghatározott forgalmi elvárás teljesítéséhez (teljesítettségéhez), múltbéli fizetési késedelem hiányához, illetve további – a felek egymáshoz fűződő üzleti viszonyából következő – feltételekhez kötheti.
A felek a fizetési mód tekintetében kizárólag írásban (legalább faxon vagy e-mail-ben) egyezhetnek meg azzal, hogy ellenkező megállapodás hiányában a szállító (forgalmazó) jogosult a fizetési módot megállapítani.

6.3. A szállító (forgalmazó) a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) fizetési késedelme esetére a fizetési határidő napjától a számla kiegyenlítésének napjáig a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köt ki (határoz meg). A késedelmi kamat számításának alapja a késedelemmel érintett számla bruttó összege.
A késedelmi kamatot a szállító (forgalmazó) a következő számlán vagy külön számlán ezen a címen tünteti fel.

6.4. A 6.2. alpontban meghatározott fizetési határidő időpontjának több mint 15 napos leteltét követően a szállító (forgalmazó) saját hatáskörében hozott döntése alapján követelheti az átvett termék(ek) visszaszolgáltatását, vagy a termék(ek)et saját maga vagy általa meghatalmazott harmadik személy is visszaszállíthatja. A visszaszolgáltatás vagy visszaszállítás költségei a késedelembe esett megrendelőt (viszonteladót vagy végfelhasználót) terhelik.
Amennyiben a szállító (forgalmazó) jelen alpont alapján visszaköveteli vagy visszaszállítja az átvett termék(ek)et, úgy a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) – a 6.3. alpontban meghatározott késedelmi kamaton felül – a visszaszolgáltatásra vagy visszaszállításra kerülő termék(ek) értékének 10%-nak megfelelő mértékű értékcsökkenési díj (a továbbiakban: Értékcsökkenési díj) megfizetésére köteles a szállító (forgalmazó) részére, függetlenül a felek egyéb tartozásaitól és követeléseitől.
Az értékcsökkenési díjat a szállító (forgalmazó) a következő számlán vagy külön számlán ezen a címen tünteti fel.
Amennyiben a szállítónak (forgalmazónak) a fentieken túl a termék(ek) visszaszolgáltatásából vagy visszaszállításából eredően további kára keletkezik, úgy jogosult ezen kár érvényesítésére is megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) felé.

6.5. A szállító (forgalmazó) jogosult az újabb megrendelés, illetőleg a megrendelt termék(ek)et átadásának elutasítására, amíg a megrendelőnek (viszonteladónak vagy végfelhasználónak) a korábbi megrendeléséből és annak teljesítéséből kiegyenlítetlen tartozása van a szállító (forgalmazó) felé.
A szállító (forgalmazó) a megrendelő (viszonteladó) két egymást követő, 8 napot meghaladó fizetési késedelme esetén az ÁSZF alapján kötött Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és intézkedhet a Szerződésből folyó követelései behajtásáról.

6.6. A megrendelő (viszonteladó) az ÁSZF alapján kötött Szerződéstől való elállása esetén köteles a szállító (forgalmazó) felé fennálló tartozásait – átadott termék(ek) árát, késedelmi kamatot, tartozások behajtásával kapcsolatos költségeket, stb. –, illetőleg a szállító (forgalmazó) kárát megtéríteni azzal, hogy a szállító (forgalmazó) által közölt, a Szerződésen alapuló tartozások fenn nem állását megrendelőnek (viszonteladónak) kell bizonyítania.

6.7. Amennyiben a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, a szállító (forgalmazó) a következők szerint érvényesíti az igényét.
Tartozás érvényesítése harmadik személy igénybe vételével. A megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) tudomással veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szállító (forgalmazó) a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) tartozását harmadik személy igénybe vételével érvényesítse, és ennek érdekében a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) általa kezelt adatait, valamint a felek jogviszonyát meghatározó adatokat a tartozást érvényesítő harmadik személynek átadja.
Tartozás engedményezése harmadik személy részére. A megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) tartozását a szállító (forgalmazó) a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) írásbeli (legalább faxon vagy e-mail-ben teljesített) értesítése mellett harmadik személyre engedményezheti, az értesítés kézhezvételét követően a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) csak az új jogosultnak (engedményes) teljesíthet.
Tartozás érvényesítése fizetési meghagyással. A szállító (forgalmazó) a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) tartozása érvényesítése érdekében fizetési meghagyás kibocsátását kérheti az illetékes bíróságtól.
Szállító (forgalmazó) saját hatáskörében hozott döntése alapján választ az igényérvényesítés módjai közül azzal, hogy a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) köteles megtéríteni a szállítónak (forgalmazónak) az igény érvényesítésével járó költségeket, és nem hivatkozhat a jóhírneve sérelmére.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A jelen ÁSZF-ben és az ÁSZF alapján kötött Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak, különös figyelemmel a szállítási és a közüzemi szerződés szabályairól szóló XXXIV. fejezet 1. címére (a szállítási szerződés), illetőleg az adásvétel és a csere szabályairól szóló XXXIII. fejezet 1. címére (az adás-vétel).

7.2. Az ÁSZF alapján kötött Szerződés módosítása csak a Szerződés aláírói, mint a szállító (forgalmazó), illetve a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) képviselői útján történhet, a felek egyetértésével, kizárólag írásos formában.

7.3. Az ÁSZF alapján kötött Szerződés aláírói vállalják, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében vagy a Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Az ÁSZF alapján kötött Szerződésből adódó – egymás közötti megállapodással nem rendezett – jogviták elbírására a szállító (forgalmazó) kiköti a szállító (forgalmazó) székhelye szerinti illetékes bíróságok kizárólagos illetékességét, amelyet a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) a Szerződés aláírásával elfogad, amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg.

7.4. A Munkaügyi Fórum Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ezen ÁSZF egyes rendelkezéseitől külön megállapodás alapján, vagy egyes szerződésekben eltérjen.


 

Kitől fogsz foglalkoztatással kapcsolatos tanácsot kapni?

Tudom, hogy az öndicséret gyalázat, ezért szándékosan kihagyom a fényezést, de úgy vélem, hogy egy racionális döntés meghozatalához, tudnod kell, hogy kivel fogsz együtt dolgozni.
Néhány adat:

 

ERZSE TIBOR
a Munkaügyi Fórum munkaügyi szakértője

 

 • Már több mint 200 vállalat döntött úgy, hogy Tibor tudása és tapasztalata elengedhetetlen a munkaügy akadálymentes működéséhez;
 • Közel 50 vállalat érzi úgy, hogy biztosabb a piaci helyzete, ha Tibor folyamatosan együttműködik;
 • Közel 6000 vállalkozó, könyvelő és Hr-es döntött úgy, hogy folyamatosan elolvassa Tibor anyagait, hírleveleit;
 • Több közismert média (hrportal.hu, ugyvezeto.hu ...) gondolja úgy, hogy Tibor publikációjával értékesebb és nézettebb lesz a saját oldala;
 • Több szakmai szövetség tekinti Tibort a munkaügyi tanácsadójának, mint:
  - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége;
  - Kereskedők Vállalkozók Budapesti Szakszervezete;
  - Magyarországi Rendezvényszervezők Szövetsége;
  - Magyar Könyvelők Országos Egyesülete ....

 

KELKÓ TAMÁS
a Munkaügyi Fórum HR-es szakértője

 

 • Több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik;
 • Több mint 300 ügyfélnek dolgozott eddig;
 • Több mint 5.000 állásinterjú levezetése áll mögötte (értékesítő és vezető kiválasztás területen);
 • Több mint 3.000 teszt kiértékelését végezte el;
 • Tréningezi és konferenciákon oktatja a HR-eseket, több közismert tréningje alapműnek számít a Hr szakmában...

 

FATA LÁSZLÓ
a Munkaügyi Fórum Cafeteria szakértője

 

 • cégvezetőknek, más cégek tanácsadóinak tanítja szemináriumain a cafeteria szabályzatírást;
 • a "Cafeteria barkácskészlet" című könyv írója;
 • a Cafeteria TREND szakmai magazin írója, szerkesztője;
 • a Cafeteria net országos hálózatának 9 tanácsadóját készítette fel a cafeteria tanácsadói feladatokra (munkájukat folyamatosan támogatja);
 • egyetemeken, főiskolákon, HR rendezvényeken ad elő meghívott vendégelőadóként (PTE, BME);
 • eddig 71.259 dolgozó cafeteria rendszerének kialakításába, fejlesztésébe szólt bele...

 

KLING PÉTER
a Munkaügyi Fórum munkabiztonsági és tűzvédelmi szakértője

 

 • 2006-ban megválasztották a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szövetség (Mufosz) elnökségi tagjának;
 • nála szerezhető be a legtöbb faipari gépkönyv, és a veszélyes gépek zárhatóságának megoldására is felkutatott egy olcsó és egyszerű eszközt...

 

HAJDU ZOLTÁN
a Munkaügyi Fórum értékesítési szakértője

 

 • 15 éves eredményes nemzetközi média értékesítési tapasztalat;
 • 5-12 fős multinacionális csapat vezetési gyakorlat;
 • 2 éves tranzakcióanalízis képzés;
 • 2 éves HRcég vezetési tapasztalat;
 • MTV és Comedy Central csatornák magyar nyelvű elindítása. VIVA TV, Music TV, VH1, Spektrum és Comedy Central csatornák sikeres disztribúciós értékesítése és 15-30 %-os éves növekedésű kereskedelmi bevételek elérése;
 • The Economist-ban a Hungarian Economic Review három évig tartó sikeres ország image építő PR kampány minisztériumokkal és nagyvállalatokkal történő megvalósítása;
 • A Yahoo! Kelet Európai értékesítési stratégiájának kidolgozása, értékesítési szervezetének felépítése és irányítása...
Ugrás a lap tetejére
SZÁLLÍTÁSI - ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK | ADATVÉDELMI NYILATKOZAT | IMPRESSZUM | GARANCIA |
 
Copyright © All right reserved 2010
munkaugyiforum.hu | infoplaza.munkaugyiforum.hu Infopláza Infopláza